Finnish (Suomi)
Opetus Eurooppalainen viitekehys

Yleiseurooppalainen viitekehys kielille (CECR)

>

Tasokuvaukset  A1 - C2

Riippumatta ajankohdasta tai käyttämästänne ajasta ranskan kielen opiskeluun Ranskassa tarjoamme juuri teille sopivia kursseja.

Yleiseurooppalaisella viitekehyksellä on pääasiassa kaksi tavoitetta; yhdenmukaistaa pedagogiset metodit perustuen yhteiseen käsitykseen siitä mitä oppilaan tulisi tietää ja olla keino sijoittaa oppilas portaikossa juuri hänen taidoilleen sopivalle tasolle.

Taso A1/A2 : alkeistaso. Ranskan kielen rajoittunut tuntemus
Taso B1/B2 : keskitaso. Vaihteleva ranskan kielen tuntemus
Taso C1 : edistynyt. Hyvä ranskan kielen tuntemus
Taso C2 : pitkälle edistynyt. Erinomainen ranskan kielen tuntemus 

Näiden tasojen lisäksi Azurlingua -koulu tarjoaa :
A0 : täysin aloittelija. Ei mitään tietoa ranskan kielestä.

Mikä on teidän ranskan kielen tasonne ?
Voitte saada likimääräisen arvion tasostanne tekemällä opettajaryhmämme laatiman testin Test de français en ligne.

Kurssien kommunikointitavoitteet

 Ranskan kielen kurssimme seuraavat yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaista etenemistä kielille, joka kuvailee kommunikointitavoitteet (kuuntelu, osallistuminen keskusteluun, keskeytymätön puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen) kykyjen mukaan (nollataso, perustaso, keskitaso, edistynyt taso, pitkälle edistynyt taso)...Tämän luokittelun tarkoitus on antaa teille keinot mitata edistymistänne oppimisen aikana mutta myös tavallisessa elämässä.            

Yleiseurooppalainen viitekehys kielille (CECR)


KUUNTELEMINEN
LUKEMINEN
OSALLISTUMINEN KESKUSTELUUN
YHTÄJAKSOINEN PUHUMINEN
 KIRJOITTAMINEN
A1
Ymmärtää arkipäivän sanoja ja ilmaisuja. Ymmärtää arkipäivän sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksista, julisteista tai esitteistä. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti tai toistaa ja on valmis auttamaan. Kyselee yksinkertaisia arkipäivän tapahtumia ja osaa pyytää, jos tarvitsee jotain. Vastaa samantyyppisiin kysymyksiin tarvittaessa . Käyttää yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita kuvaillessaan asuinpaikkaansa ja läheisiään.. Kirjoittaa yksinkertaisen lyhyen postikortin lomalta. Täyttää yksinkertaisia kaavakkeita esimerkiksi hotellissa nimi, kansallisuus ja osoite.
A2-1 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tilanteisiin. Ymmärtää lukumäärän ja numerot samoin kuin ihmisiä kuvaavat yksinkertaiset sanat hyvin lyhyessä kertomuksessa. Ymmärtää kirjoituksesta jo ennestään tuttuja sanontoja. Huomaa olennaisen henkilokontaisessa kirjeessä tai tuttua aihepiiriä käsittelevässä tekstissä. Osallistuu lyhyisiin keskusteluihin yksinkertaisissa ja tavallisissa tilanteissa (tapaaminen, ostoksilla, neuvon kysyminen) niin että kuuntelijalla ei ole vaikeuksia ymmärtää.  Osaa esitellä itsensä, perheensä ja ystävänsä (henkilöllisyys, työ, vapaa-aika, koti ) muutamalla yksinkertaisella lauseella. Osaa kirjoitta 2 tai 3 yksinkertaista lausetta, kun ne sanellaan.
A2-1 Ymmärtää yksinkertaisia lauseita, joita ei ole ennen kuullut, mutta jotka liittyvät arkipäivän aiheisiin. Ymmärtää lyhyitä ja selviä työkäskyjä. Ymmästää numerot ja lukumäärän lauseissa. Ymmärtää yksinkertaisen ja hyvin lyhyen tekstin, jossa on hyvin vähän rakenteita ja tuntemattomia sanoja. Löytää tiedon tekstistä, joka käsittelee tuttua aihetta.  Lyhyessä keskustelussa kysyy ja vastaa tuttuihin aiheisiin, kun vastaukset eivät vaadi pitkiä puheenvuoroja eikä henkilökohtaisia perusteluja. Kuvailee muutamalla lauseella ja yksinkertaisin keinoin omaa tilannettaan ja tekee yhteenvedon itseään koskevista kaikkein tärkeimmistä aiheista, jotka ovat yhteydessä puheenvuoron teemaan (taipumuksiin, koulutukseen). Tuottaa lyhyen tai yksinkertaisen viestin ilmoittaakseen jonkun asian aineistojen pohjalta ja käyttäen sanakirjaa. Tuotetun kirjoituksen yleismerkitys pysyy selvänä, vaikka muutamia kielivirheitä onkin.
A2-3 Ymmärtää mistä on kyse arkipäivän keskusteluaiheessa.  Ymmärtää lyhyessä kertomuksessa yksinkertaiset lauseet ja tunnistaa sanat ja sanaryhmät, jotka ilmaisevat aikamuutoksia samaten kuin yleisimpiä loogisia yhteyksiä. Ymmärtää olennaisen yksinkertaisesta ja lyhyestä tekstistä tai kirjeestä, joka on aiheeltaan tuttu. Tunnistaa artikuloinnin kertomuksessa. Ottaa osaa keskusteluun yksinkertaisessa ja tavallisessa tilanteessa, valmistauduttuaan ja käsittelee vain yksinkertaista ja suoraa informaatiota aktiviteeteista tai tutuista aiheista. Tekee vain vähän kielivirheitä, joskus ymmärtämisvaikeuksia. Kuvailee muutamalla lauseella ja yksinkertaisella tavalla tuoreita kokemuksia (harjoittelu, työpaikka...). Kirjoittaa henkiökohtaisen kirjeen esittäytyäkseen, kiittääkseen tai puakseen itsestään. Laatii lyhyen vastausviestin kysymykseen. Tarkistaminen useaan kertaa edelleen tarpeellinen ymmärtämistä häiritsevien virheiden korjaamiseksi. 
B1-1 Tiedostaa lyhyessä kertomuksessa kerrottujen tapahtumien juonen ja osaa suhteuttaa henkilöt ja paikat  tapahtumien kulkuun. Saman vaikeustason omaavissa kuuntelutehtävissä ymmärtää olennaisen informaation. Tunnistaa yksinkertaisen ei kovin pitkän tekstin tai kirjeen rakenteen. Ymmärtää päätapahtumat ja ollennaiset asiat arkipäivän asoita käsittelevästä tekstistä tai kirjeestä. Osallistuu vaihtelevaan keskusteluun, jossa käsitellään tavallisia ja henkilökohtaisia asioita (perhe, vapaa-aika, työ, opiskelu) kuin myös yksinkertaista tietoutta tutusta aiheesta. Kuvaa johdonmukaisesti muutamalla yksinkertaisella lauseella kokemusta tai tapahtumaa. Ilmaisee mielipiteensä. Kirjoitta yksinkertaisen ja johdonmukaisen teksti tutusta aiheesta. Kirjoittaa henkilökohtaisen kirjeen. Osaa huomatessaan korjata tärkeät kielivirheet.
B1-2 Vajaan 2 minuutin keskustelussa ymmärtää jokaisen päähenkilön omaksuman aseman, kun he puhuvat selvästi tutusta aiheesta. Huomaa ja ymmärtää ominaiset tiedot. Pitemmissä kertomuksissa ymmärtää tapahtumien juonen, kun aihe on tuttu.  Ymmärtää koko lyhyen tekstin tai kirjeen, joka on tuotettu tavallisella kielellä. Ymmärtää olennaiset asiat yleiskäskyistä, jotka koskevat ammattialuetta, arkipäivää tai tuttua teemaa. Osallistuu ilman suuria vaikeuksia keskusteluun eikä häiriinny vaikka puhujat vaihtavat aihetta. Sanojen etsiminen ja toisen puhujan apu on vielä tarpeen.  Esittää ja perustelee lyhyesti mielipiteensä tai suunnitelmansa ilmaisten johdonmukaisesti tarkoituksensa. Kertoo tapahtumista, selostaa kurssista tai kokemuksista ja kuvaa vaikutelmiaan vähintään 10 rivin tekstillä käyttämättä kovinkaan usein sanakirjaa.
B1-3 Ymmärtää pari minuutia kestävän tutusta aiheesta kertovan tarinan yksityiskohdat. Ymmärtää teknista ohjetta tuotteista tai huolloista. Ymmärtää eri päähenkilöiden esiintulevat perustelut keskustelussa, kun ne on muotoiltu selvästi. Ymmärtää olennaisen  40 rivin koko tekstistä, jossa on käytetty yleisranskaa ja tuttuja ammattisanoja tai aihepiiriä. Pitää puolensa enemmistöä vastaan tilanteissa joihin voimme törmätä matkan aikana jossakin ranskaa puhuvassa maassa.  Ottaa osaa valmistautumatta keskusteluun, joka käsittelee jokapäiväisen elämän tuttuja aiheita tai omia kiinnostuksen kohteita. Kertoo elokuvan (romaanin...)juonen ja omat reaktionsa loogisesti ja kronologisesti. Laatii vaikeuksitta henkilökohtaisen kirjeen tai yksinkertaisen ja johdonmukaisen tekstin tutusta aiheesta, varmistaen että kielivirheitä ei ole paljon häiritsemässä lukemista.
B2
Seuraa tietyn pituista puheenvuoroa ja perustelua tutusta asiasta. Ymmärtää suurimman osan sanomalehdistä, televisiodokumenteista ja elukuvista mikäli puhutaan yleiskieltä.  Lukee artikkeleita ja raportteja tämän hetken kysymyksistä, joissa tekijöillä on tietynlainen asenne tai näkemys. Ymmärtää nykykirjailijoiden  tekstiä. Keskustelee spontaanisti ja helposti, mikä mahdollistaa normaalin keskustelun alkuperäisen puhujan kanssa. Puhuu selvästi ja yksityiskohtaisesti monista aiheista, jotka häntä kiinnostavat.  Esittää seikkaperäisesti näkökantansa nykyhetken aiheesta. Selittää erilaisten mahdollisuuksien edut ja haitat. Kirjoittaa selviä ja yksityiskohtaisia tekstejä aiheista, jotka häntä kiinnostavat. Kirjoittaa esseen tai raportin välittäen edelleen informaation tai esittäen syitä annetun mielipiteen puolesta tai vastaan. Kirjoittaa kirjeitä, joissa näkyy oma persoonallinen tapa kertoa tapahtumista ja kokemuksista.
C1
Seuraa tietyn pituisia puheenvuoroja ja keskusteluja samoin kuin televisio-ohjelmia tai elokuvia. Ymmärtää asiapitoisia tai pitkiä kirjallisia ja monitahoisia tekstejä arvioiden eri tyylit. Ymmärtää erikoisartilkkelit ja pitkät tekniset ohjeet.   Ilmaisee itseään spontaanisti ja sujuvasti, näennäisesti etsii sanoja. Käyttää kieltä sujuvalla ja tehokkaalla tavalla sosiaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä. Ilmaisee ajatuksensa ja mielipiteensä ja liittää ne väliintuloon puhujien kanssa. Esittää selvät ja pikkutarkat kuvaukset monimutkaisisista aiheista sulauttaen mukaan siihen liittyvät teemat, ottaa esille seikkaperäisesti tiettyjä asioita ja lopettaen puheenvuoron tarkoituksenmukaisella tavalla. Ilmaisee itsensä selvässä ja hyvin rakennetussa tekstissä ja tuo esille mielipiteensä. Kirjoittaa monimutkaisista aiheista kirjeessä, esseessä tai raportissa painottaen kohtia, joita pidetään tärkeinä käyttäen vastaanottajalle sopivaa tyyliä.
C2
Ymmärtää puhetta vaikeuksitta, vaikka puhuttaisiin nopeasti. Lukee vaikeuksitta kaikentyyppisiä tekstejä jopa abstraktisia tai monimutkaisia esimerkiksi käsikirja,erkoisartikkeli tai kirjallinen teos.  Osallistuu vaikeuksitta kaikkiin keskusteluihin ja puhetapahtumiin. Käyttää taitavasti kielellisiä ilmaisuja ja yleisiä sanontatapoja.  Ilmaisee merkityksen hienoimmat nyanssit tarkasti.  Esittää selvän ja sujuvan kuvauksen tai perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä. Rakentaa esityksen loogisella tavalla ja auttaa kuulijoitaan huomaamaan tärkeät kohdat ja muistuttaa niistä. Kirjoittaa selvän, sujuvan ja tyylillisesti olosuhteisiin sopivan tekstin. Laatii kirjeitä, raportteja ja monimuotoisia artikkeleita, joissa on selvä rakenne, mikä autta lukijaa tarttumaan siihen ja muistamaan tärkeät kohdat. Tekee yhteenvetoja ja arvostelee ammattikirjaa  tai kirjallista teosta.

 

Yhteiseurooppalaisella viitekehyksellä on pääasiassa kaksi tavoitetta: yhdenmukaistaa pedagogiset metodit perustuen yhteiseen käsitykseen siitä mitä tulisi tietää ja olla keino sijoittaa oppilas portaikossa juuri hänen taidoilleen sopivalle tasolle.

Eurooppa-neuvoston toteuttamana sitä on levitetty noin kolmessakymmenessä kielessä ja "tasokynnyksinä" eurooppalainen viitekehys on välttämätön työväline, joka asettaa saavutettavat tavoitteet oppimisen eri tasanteilla, kielen opetuksessa ja keinojen valinnassa niiden saavuttamiseksi.

Se kuvaa myös, mitä kielen opiskeijoiden pitää oppia voidakseen kommunikoida (kielellinen kapasiteetti),
tiedot ja taidot, jotka heidän pitää saavuttaa ollakseen kielellisesti tehokkaita.

Tämä yhteinen työväline on suunniteltu, jotta voitettaisiin kommunikointivaikeudet, jotka ovat peräisin opetusjärjestelmien erilaisuudesta  ja arviointitulosten kansainvälisen vertailun helpottamiseksi.

Se on suunnattu niille, joita kielen opettaminen ja oppiminen sekä pätevyyden arviointi koskee : ohjelmien suunnittelijat, opettajat, kouluttajat, opiskelijat...
 
Cecr on määritellyt 3 käyttäjä/opiskelija tyypiä elämän eri alueilta.
 
Alkeiskäyttäjä : Taso A1 et A2
Itsenäinen käyttäjä : Taso B1 et B2
Kokenut käyttäjä : Taso C1 et C2
 
(Kysykää meiltä tai lukekaa kokonaisuus « CECR kielille : oppia, opettaa, arvioida »)Astuce

Les prise électriques sont parfois différentes en fonctions des pays Soyez prévoyant en vous munissant d’une prise universelle

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Facebook tulkaa faniksi

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Kurssit opettajille

Pedagogiset kurssit 

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Erikoisohjelma

Harjoitelkaa liike-elämän ranskaa!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Nous sommes membres
soufflecampus francecsnfla

Ils nous font confiance

centre d'examen SELFEE